Đồng chí Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo và cán bộ quản lý Sở Tư pháp Quảng Nam

altChiều ngày 27/8/2014, đồng chí Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam đến thăm và làm việc với lãnh đạo, cán bộ quản lý của Sở Tư pháp. Cùng đi với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo của Văn phòng UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Sở Tài chính.

Đồng chí Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo và cán bộ quản lý Sở Tư pháp Quảng Nam

Cập nhật: Thứ năm, 28 Tháng 8 2014 08:51

altChiều ngày 27/8/2014, đồng chí Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam đến thăm và làm việc với lãnh đạo, cán bộ quản lý của Sở Tư pháp. Cùng đi với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo của Văn phòng UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Sở Tài chính.

Huyện Bắc Trà My hoàn thành đợt tuyên truyền Luật Tiếp công dân và Luật Việc làm đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện

Cập nhật: Thứ sáu, 15 Tháng 8 2014 08:44

Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về triển khai tổ chức tuyên truyền phổ biến Hiến pháp 2013, Luật Đất đai (sửa đổi) và các Luật do Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6, trong khoảng thời gian từ ngày 04/8 đến 14/8/2014, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bắc Trà My đã tổ chức triển khai Luật Tiếp công dân 2013 và Luật Việc làm 2013 đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.

Những điểm mới cơ bản của Luật bảo hiểm y tế sửa đổi

Cập nhật: Thứ hai, 25 Tháng 8 2014 08:20

Để khắc phục những hạn chế bất cập của Luật Bảo hiểm y tế hiện hành đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, ngày 13/6/2014, với 412/428 đại biểu tán thành (chiếm 82,73%),  Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7  đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật BHYT sửa đổi). So với Luật Bảo hiểm y tế hiện hành Luật BHYT sửa đổi có một số điểm mới mang tính đột phá như:

STT Số hiệu Trích yếu
1 20/2013/TT-BTP Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
2 09b/2013/TT-BTP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP
3 62/2013/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch
4 04/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật công chứng
5 59/2012/NĐ-CP Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật
6 18 /CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 16/2012/QĐ-UBND Quyết định quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 05/2012/TT-BTP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
9 15/CT-TTg Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
10 04 /2012/TTLT-BTP- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
11 22/2012/TTLT/ BTC- BCA Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người
12 233/QĐ-BTP Quyết định về việc ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
13 08/2012/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng
14 2/ 2012/QĐ-UBND Ban hành quy trình xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh
15 01/2012/TTLT-BTP-UBDT Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số