TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 68 khách Trực tuyến
UBND tỉnh ban hành kế hoạch xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức
Thứ tư, 03 Tháng 7 2013 16:13 - Lượt xem: 1485
PDF. In Email

Để triển khai thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; ngày 10/6/2013, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 2068/KH-UBND xác định vị trí việc làm và cơ cấp ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mục đích xác định vị trí việc làm là cơ sở để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan quản lý nhà nước; là căn cứ để xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ bên trong (phòng, ban), các chi cục, ban thuộc sở, ngành và các tổ chức chuyên môn bên trong của ban, chi cục; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố được thành lập đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật) và đơn vị sự nghiệp (trực thuộc UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức bên trong của các đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật).

Phương pháp xác định vị trí việc làm theo phương pháp tổng hợp được thực hiện trên cơ sở kết hợp giữa việc phân tích tổ chức, phân tích công việc với thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

Xây dựng Đề án vị trí việc làm, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức. Đề án phải bảo đảm nguyên tắc xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Cụ thể như sau:

- Đối với cơ quan hành chính: Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, chi cục trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiến hành rà soát, xây dựng, thẩm định đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức gửi Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, báo cáo Bộ Nội vụ.

- Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, xây dựng, thẩm định đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Phòng chuyên môn của UBND huyện, thành phố, xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp báp cáo cơ quan chủ quản thẩm định, tổng hợp gửi Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh.

Thời gian thực hiện Kế hoạch, từ quý III/2013 các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện việc xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi về Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 30/9/2013; các năm tiếp theo gửi về trước ngày 31/5 hàng năm. Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, thẩm định trước ngày 30/6 hàng năm./.

Bùi Ly Dung


Tin mới:
Các tin khác: